RODO

Administratorem danych osobowych jest

Spirra Vision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy; SPIRRA VISION Sp. z o.o., ul. Łąkowa 17 Małe Rudy, 89-200 Szubin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000799551, NIP: 9671429083, REGON: 38412581800000.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu realizacji przedmiotu umowy.

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Administrator udostępnia lub powierza dane podmiotom zewnętrznym w celu realizacji przedmiotu umowy.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Szybki kontakt

Masz pytania skontaktuj się z nami: